Sledujte nás také na Facebooku a Instagramu!

Zásady zpracování osobních údajů

GDPR – zásady zpracování osobních údajů

Cílem těchto zásad naší společnosti (dále jen Váš Domov) je v souvislosti s účinností nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/67 - Obecné nařízení o ochraně osobních společnost poskytnout všem fyzickým osobám, o nichž zpracováváme jejich osobní údaje, jasný a přehledný výčet osobních údajů, které zpracováváme a za jakým účelem tak činíme.

1. Sběr informací

Shromažďujeme od vás informace vyplnění kontaktního formuláře na našich stránkách nebo přímým zasláním emailu na naší emailovou adresu. Shromážděné informace zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu, případně telefonní číslo.

Kromě toho automaticky dostáváme a zaznamenáváme informace z vašeho počítače a prohlížeče, včetně vaší IP adresy, atributy softwaru a hardwaru a navštívené stránky.

 

2. Použití informací

Jakékoliv informace, které od vás sbíráme, mohou být použity pro:

·         Personalizaci vaši zkušenosti a reakci na vaše individuální potřeby

·         Poskytování personalizovaného obsahu reklamní

·         Zlepšení našich stránek

·         Zlepšení služeb zákazníkům a vaše potřeby podpory

·         Kontakt prostřednictvím e-mailu

·         Správu soutěže, propagace nebo průzkum

 

3. E-Komerce Soukromí

Jsme jedinými vlastníky informací shromážděných na těchto stránkách. Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu z žádného důvodu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány jakékoliv jiné společnost, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné ke splnění požadavku a / nebo transakce, např. zaslání objednávky.

 

4. Zveřejnění informací třetím stranám

Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak převádíme třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek nebo vedením našeho podnikání, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné.

Věříme, že je nutné sdílet informace s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování našich podmínek používání nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem.

Neosobní data však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové účely, reklamní nebo jiné použití.

 

5. Ochrana informací

Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. K ochraně citlivých informací přenášených online používáme nejmodernější šifrování. Přístup k osobním údajům je udělen pouze zaměstnancům, kteří jej potřebují k výkonu práce (například účtování nebo zákaznický servis). Počítače / servery sloužící k ukládání osobní údajů jsou uchovávány v bezpečném prostředí.

Používáme cookies?

Ano. Naše cookies zlepšují přístup na naše stránky a identifikují opakované návštěvy. Navíc, naše cookies zvyšují uživatelský zážitek pomocí sledování a cílení na zájmy uživatele. Použití cookie však není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji na našich stránkách.

 

6. Odhlášení

Poskytnutou e-mailovou adresu používáme k zaslání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky, občasným firemním sdělením, zaslání informací o výrobcích, atd. Pokud se kdykoliv budete chtít odhlásit od přijímání budoucích e-mailů, v dolní části každého e-mailu naleznete podrobný návod pro odhlášení.

 

7. Souhlas
Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí.

 

Na základě písemně uděleného souhlasu zpracováváme

·         fotokopie občanského průkazu, cestovního pasu nebo jiného dokladů totožnosti, rodné číslo, adresu, telefonní číslo, emailovou adresu za účelem personální identifikace a ověření totožnosti fyzické osoby. Tyto osobní údaje Váš Domov zpracovává pouze v případech, kdy je pořízení fotokopie průkazu totožnosti vyžadováno příslušným Obchodním partnerem jako podmínka pro uzavření smlouvy či posouzení návrhu na uzavření smlouvy.

Fyzická osoba svůj souhlas uděluje samostatným písemným prohlášením, které je součástí Informačních materiálů, jež Váš Domov připravil pro své klienty a potencionální klienty.


Právo společnosti Váš Domov na zpracování poskytnutých osobních údajů vyplývá z nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/67 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. V případě, že klient některé osobní údaje neposkytne, může Váš Domov odmítnout uzavřít smlouvu pro nedostatek zákonných informací. V případech stanovených zákonem je přímo vyloučeno, aby v případě neposkytnutí osobních údajů v rozsahu požadovaném zákonem, Váš Domov s fyzickou osobou bez poskytnutí osobních údajů smlouvu uzavřel.

Zpracováváme osobní údaje, jež nám poskytly samy fyzické osoby o sobě nebo o osobách, jež mají být předmětem smlouvy. Zpracovávané osobní údaje jsou také nezbytné pro to, aby Váš Domov při nabízení a zprostředkování postupovat čestně, řádně a v nejlepším zájmu klienta.

 

8. Komu osobní údaje předáváme (příjemci a zpracovatelé osobních údajů)?

Váš Domov zpracovává osobní údaje za účelem řádného výkonu své zprostředkovatelské činnosti. Svou zprostředkovatelskou činnost zajišťuje vytvořením sítě obchodních zástupců a navázáním smluvních vztahů s Obchodními partnery.

Z těchto důvodů jsou osobní údaje klientů, potencionálních klientů a zájemců předávány

·         makléřům a spolupracovníkům společnosti Váš Domov, kterými jsou fyzické nebo právnické osoby, jež jménem a na účet společnosti Váš Domov jednají s klienty nebo potencionálními klienty při nabízení a zprostředkování produktů či při vyhledávání zájemců o některou ze služeb společnosti Váš Domov.

·         Jakým způsobem zpracováváme osobní údaje? Jak chráníme osobní údaje?

Ve Váš Domov zpracováváme osobní údaje klientů, nebo potencionálních klientů ručně i automaticky, osobní údaje jsou ukládány v listinné podobě i elektronicky do datových úložišť Váš Domov.

Ve Váš Domov zpracovávané osobní údaje chráníme před neoprávněným přístupem, jejich zničením, poškozením či odcizením stejně tak před jejich zneužitím.

Ve Váš Domov neustále zvyšujeme standard svých IT systému, provádíme jeho systémové analýzy a sledujeme rizika systému za účelem jejich minimalizace.


9. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů ve Váš Domov?

§  Právo na přístup ke svým osobním údajům

Máte právo požadovat po společnosti Váš Domov přístup ke svým osobním údajům za účelem zjištění rozsahu osobních údajů, které o vás zpracováváme.

Obdržíte od nás písemně informaci o všech osobních údajích, které o vás zpracováváme, práva ostatních osob však nesmí být dotčena.

§  Právo na opravu zpracovávaných osobních údajů

Máte právo požadovat po společnosti Váš Domov opravu vašich osobních údajů, které o vás zpracováváme. Jakékoliv nepřesné, či neaktuální osobní údaje na základě vašeho podnětu opravíme či doplníme.

§  Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požadovatpo společnosti Váš Domov, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů ve vymezených případech, zejména pokud popíráte přesnost svých osobních údajů, uplatnili jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů Váš Domov či odmítáte jejich výmaz z důvodů ochrany svých právních nároků či nesouhlasíte s jejich výmazem a požaduje namísto toho omezení zpracování svých osobních údajů.

§  Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat po společnosti Váš Domov výmaz zpracovávaných osobních údajů v případech stanovených právními předpisy, zejména jestliže je zpracování založeno na uděleném souhlasu nebo je toto zpracování neoprávněné. Za situace, kdy je Váš Domov právními předpisy povinen vaše osobní údaje zpracovávat, vám po zákonem stanovenou dobu nebudeme moci vyhovět. Jakmile uplyne zákonná doba nebo skončí účel, pro který osobní údaje zpracováváme, vymažeme je nebo provedeme jejich anonymizaci.

§  Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnosti proti zpracování vašich osobních údajů ze strany společnosti Váš Domov nebo pokud se domníváte, že Váš Domov neplní své povinnosti vztahující se zpracování vašich osobních údajů, a to dozorovému orgánu, kterým je

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
www.uoou.czTyto Zásady zpracování osobních údajů společnosti Váš Domov, s.r.o. jsou platné od 25. 5. 2018.